Historia Parafii

Na terenie parafii istniał Kościół pw św Katarzyny wzmiankowany w 1488r. Następny p.w. św Józefa na miejscu kaplicy murowanej z 1344 r., do której w 1802r. dobudowano drewniany kościół. Pochodził on z Góry Ropczyckiej. Ówczesny Proboszcz tamtejszej parafii budując nowy kościół oświadczył, iż przekaże cały stary kościół dla parafi Pstrągowa, o ile parafianie pstrągowscy w jednym dniu rozbiorą i zabiorą kościół do siebie. I tak sie stało. Przystawiono go do stojącej na miejscu kaplicy. Z opowiadań jednej z parafianek w podeszłym wieku wynika, iż wszyscy mężczyzni z parafii Pstrągowa brali udział w rozbiórce i przetransportowaniu elementów kościoła z Góry Ropczyckiej do Pstragowej. Podobno wszystkie wozy i zaprzęgi konne z Pstrągowej brały udział w przewożeniu kościoła. W okresie administrowania parafią przez księdza Sylwestra Bazylskiego zburzono kaplicę murowaną, która groziła zawaleniem, a do koscioła przybudowano dwie nawy boczne. Ściany tego kościoła zbudowane były z drewna i z zewnątrz obite gontem, wewnątrz otynkowane i polichromowane. Dach pokryty był blachą a posadzka była betonowa.

 • W latach trzydziestych za kadencji Ks. Bazana kosciół został wyposażony w drewniane ławki, które fundowali parafianie, zwłaszcza bogatsi, roszcząc sobie tym samym prawo do ich użytkowania. W kilka lat póżniej ks. Bazan zlikwidował ten przywilej, udostępniając ławki wszystkim parafianom.
 • W 1952 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Ks. Stybla zawiązał sie Komitet Budowy Organów. dotychczasowa fisharmonia mocno zniszczona nie nadawała sie do naprawy. Ksiądz proboszcz zachęcił więc parafian do kosztownej wprawdzie, ale niezbędnej inwestycji.
 • 25.XI.1952 r. zawarto umowę z firmą Stefana Truszczyńskiego we Włocławku, która zobowiązała sie wykonać organy 10-cio głosowe do dnia 1.XII.1953 r. Zaplanowany koszt organów wynosił 165000 zł. Powolnie szła jednak składka parafian na organy w wyniku czego firma podwyższyła koszt zamówienia z powodu wzrostu cen materiałów. Termin budowy organów przedłóżył sie aż do marca 1954r. Odbioru dokonano natomiast 5.VI.1954 r.
 • Widok Kościoła od strony północnej


 • Latem 1955r. założono na kościół gromochrony, zamontowano wentylatory oraz naprawiono rynny i dach. W 1956r. Rozpoczęto prace remontowe w kościele, odnowiono polichromię naw bocznych.
 • W roku 1957 Ks. Stybel poddał projekt elektryfikacji kościła zasilanej motorem spalinowym oraz załozenia posadzki beronowej. Prace te zostały wykonane. W Pstragowej po raz pierwszy zabłysło światło elektryczne w kościele. w związku z tym zakupiono 2 kandelabry złocone z instalacja elektryczną i zamontowano oświetlenie w całym kościele. PCK działający we wsi kupił dla kościoła figurę św. Teresy.
 • W 1961r. zakupiono dla kościoła duży stojący zegar, który ma uczyć wiernych poszanowania czasu i wykorzystania każdej minuty dla zasług na wieczność. Sprawiono również dla kościoła pancerne tabernakulum za 20000 zł. Dokonano poprawy i zestrojenia organów.
 • W 1964r. zakonserwowano kosciół od zewnątrz ksylamitem, okna i dzrzwi odnowiono farba olejną. Założono instalację elektryczna na plebanii, zasilanie poprzez prąd silnikowy.
 • W roku 1965 zakupiono dla kościoła nowy mszał, kadzielnicę i uzupełniono bieliznę ołtarzową.
 • 5.IV.1967 r. podczas dzwonienia spadł duży dzwon ważący 402 kg. Uderzył w dzwonnicę i pękł. Cudem obeszło się bez ofiar śmiertelnych. Wykonawca dzwonów Eugeniusz Telezyński orzekł, że dzwon trzeba przetopić i odlać nowy.
 • 13.VIII.1967 r. Ks. Józef Kaczor zakupił za zebrane pieniądze elektryczną dmuchawę do organów. Wcześniej aby organy mogły grać kilku mężczyzn musiało pracować przez całą mszę.
 • 02.XII.1971 r. przeprowadzono prace przy odwodnieniu koscioła.
 • Widok od strony wschodniej z drogi Czudec - Pstrągowa

  Widok od strony wschodniej z drogi Czudec - Pstrągowa

  Widok od strony wschodniej z drogi Czudec – Pstrągowa


 • We wrześniu 1972 r. powołano Komitet Remontu Koscioła. Do Komitetu powołano po 5 osób z każdego przysiółka.
 • 10.IV.1972r. Zostało skierowane pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z prośbą o pozwolenie na budowę nowego kościoła, względnie na dokonanie kapitalnego remontu obecnego kościoła.
 • Widok od strony północno wschodniej, z tyłu widoczna plebania

  Widok od strony północno wschodniej, z tyłu widoczna plebania


 • W maju 1972r.mgr inż. Henryk Schoen i mgr Bogusław Brągiel – obaj z Krakowa, dokonali szczegółowej ekspertyzy o stanie technicznym oraz możliwościach i warunkach przeprowadzenia generalnego remontu kościoła. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy zalecono przeprowadzić generalny remont kościoła.
 • Wnętrze kościoła - kształt sklepienia

  Wnętrze kościoła - kształt sklepienia


 • 11.VI.1972 r. Omówiono sprawę konieczności wykonania nowego zawieszenia dzwonów celem uniknięcia grożącego niebezpieczeństwa.
 • 19.VI.1972 r. Rozpoczęto zwózkę materiałów budowlanych na remont kościoła. Ksiądz Proboszcz zwraca sie z prośbą o składki parafian na tenże remont. W zwózce materiałów i trosce o ich zgromadzenie odznaczył sie dużym wkładem pracy pan Dziedzic Władysław.
 • 27.IX.1972 r. Pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z przedstawieniem zakresu robót związanych z kapitalnym remontem kościoła na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy. Przeprowadzony remont ma usunąć stan zagozenia pożaru i zawalenia oraz uporządkować niejednolitą strukturę architektoniczną.
 • Dzwonnica przykościelna wybudowana przed I wojną światową

  Dzwonnica przykościelna wybudowana przed I wojną światową


 • W lipcu 1972r. Mgr inż. arch Franciszek Grzesiak wykonał projekt remontu koscioła parafialnego w Pstrągowej. Przewidywany koszt remontu to 230500zł.
 • 15.III.1973r. Pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie kapitalnego remontu koscioła w Pstrągowej opierając sie na przeprowadzonej ekspertyzie.
 • 25.IV.1973 r. Pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Konserwacji Zabytków – w Rzeszowie z prośbą o skreślenie z ewidencji zabytków drewnianego koscioła pod wezwaniem św Józefa w Pstrągowej (Pismo to miało na celu uzyskanie pozwolenia na remont)
 • 18.V.1973 r. Decyzja PWRN-Wojewódzki konserwator Zabytków- orzeczenie o skresleniu koscioła z ewidencji zabytków z uzasadnieniem obniżenia wartości zabytkowej na skutek licznych przebudów oraz złego stanu technicznego.
 • Bardzo ważny wpis w Ksiedze Parafialnej dotyczący remontu

  Bardzo ważny wpis w Ksiedze Parafialnej dotyczący remontu


 • 22.VII.1973 r. Trwa zwózka materiałów budowlanych. Zgaszono wapno. Parafianie posiadający las dają drzewo na deski potrzebne do budowy.
 • 10.VIII.1973 r. Ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk pzysyła pismo nastepujacej treści:
  „Cieszę się bardzo, że parafia Pstrągowa załatwiła wszystkie formalności związane z zamierzoną budową nowego kościoła. Ksiedzu Kanonikowi, jak również Wszystkim Parafianom, którzy ofiarą i pracą włączą sie w to wielkie Boże dzięło z serca błogosławię. Szczęść Boże.”
 • 02.IX.1973 r. Narada komitetu Remontu Kościoła z inspektorem inż. Schoenem, kierownikiem inż. Blewniakiem, majstrem i gospodarzem robót Tadeuszem Świradem. Ustalenie terminu rozpoczęcia pracy przy kościele.
 • Projekt nowego kościoła

  Projekt nowego kościoła

 • 20.IX.1973 r. Po uroczystej Mszy św. o godz 16:00 najstarsi parafianie rozpoczęli symboliczne kopanie rowów pod fundamenty. Wśród nich najstarszy był Wiktor Gorzelany. Prace te kontynuowano przez całe doby na trzy zmiany, bez przerwy.
 • 15.X.1973 r. Ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk poświeca kamień węgielny. Wmurowano ziemię z katakumb św Kaliksa i kamień z katedry w Przemyslu.
 • Rozbiórka starego Kościoła

  Rozbiórka starego Kościoła


 • 16.XII.1973 r. Rozbiórka rusztowań zewnętrznych, pokrycieblachą dachu, prowizoryczne zaszalowanie okien i drzwi. Poszczególne Korony Różańca św. funduja pojedyncze okna. Do fundacji tej przystąpiła również organizacja ZBOW i D, Straż Pożarna i młodzież.
 • Przez rok 1973 wykonywano kolejno nastepujące prace: wstawiono okna, zbrojenie, betonowanie stropu i schodów (praca bez przerwy), zwózka żwiru, rozbiórka szalunków stropu i tynkowanie, ustawienie rusztowania od frontu kościoła, prace nad elektryfikacją nowego kościoła pod kierownictwem elektryka p. Władysława Steca, białkowanie stropu, betonowanie płyty pod posadzkę, bielenie wnetrza kościoła, tynkowanie zakrystii, układanie posadzki i tynkowanie frontu
 • 15.IX.1974 r. Poświęcenie krzyża, który niesiony był w uroczystej procesji przez wszystkie stany. Krzyż wciągnięto na szczyt frontu Kościoła. Krzyż ten ufundowała parafianka Dziedzic Franciszka.
 • Budowa nowego kościoła

  Budowa nowego kościoła

 • Podpisanie umowy z artystą malarzem prof. Bolesławem Oleszko z Krakowa na wykonanie projektu i jego realizację w technice mokrego fresku frontowej ściany Kościoła
 • 03.IV.1975 r. Kuria Biskupia w Przemyślu wyraża zgodę na wykonanie polichromii zewnętrznej ściany frontowej według projektu art. mal. Boleslawa Oleszki.
 • Fresk frontu Kościoła

  Fresk frontu Kościoła


 • Prace wykonane w roku 1975: budowa balkonów, schodów przed wejściem do Kościoła, prace wykończeniowe wokół kościoła i w salce katechetycznej.
 • 27.IX.1975 r. protokół odbioru remontu Kościoła Parafialnego w Pstrągowej spisany przez Ks. Kanonika Mieczysława Porębskiego, Władysława Steca- członka Komitetu Remontu, inż. Wilchelma Plewniaka- kierownika budowy, inż. Henryka Schoena- inspektora budowy. Stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z planem i obiekt moze być użytkowany w pełnym zakresie.

 • 19.X.1975r. KONSEKRACJA NOWEJ ŚWIĄTYNI PRZEZ KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA- ORDYNARIUSZA

  Nowa światynia w dniu Konsekracji

  Nowa światynia w dniu Konsekracji


 • Ksiądz Biskup Konsekrował także kościół od wewnątrz- namaścił Zachenszkiśśś, konsekrował stół ofiarny. Następnie zostały wmurowane relikwie do ołtarza, poczym odbyły się końcowe modlitwy konsekracyjne.
 • W nowo konsekrowanej świątyni odbyła się pierwsza Masza święta, podczas której Odsłonięto tablicę pamiątkową uwidocznioną na ponirzszej fotografii.
 • 02.IX. 1979r. poświęcono ołtarz wykonany przez mgr. Ryszarda Rybę z Rzeszowa. Poświęcenia dokonał Ks. Dziekan Jan Obara.
 • 20.II.1982 r. Poswięcono nową drogę Krzyżową w naszym kościele.
 • 13.V.1982 r. Rozpoczęto prace przy budowie ogrodzenia kościoła. Strażacy wykonali betonową podstawę pod ogrodzenie. Nastepne prace zostały wykonane przez zatrudnionych kamieniarzy. Państwo Maria i Antoni Fąfarowie bezinteresownie zajęli się żywieniem i zakwaterowaniem kamieniarzy pracujących przy ogrodzeniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.